เรืองรองผุดผ่องแผ้ว        งามเพริศแพร้วพราวสุกใส
จรรยาพระประไพ            เพียงดังเพชรเม็ดงามตา
    มิว่า ณ แห่งไหน            แดนพงไพรฤาภูผา
หนทางทุรคา                มิห่อนละเสด็จไป
    การุญหนุนนำจิต            ทรงกอปรกิจคิดแก้ไข
พสกประสบภัย                พระช่วยป้องคลายหมองมัว
    โครงการมากนักหนา        ช่วยประชาที่สลัว
พบทางที่สร้างตัว            ตามแต่เหมาะเฉพาะแดน
    ภาระพระมากล้ำ            ที่ระกำลำบากแสน
แจ้งตาน่าเหนื่อยแทน            พระทนเหลือไม่เบื่อภาร
    ความดีมีมากนัก            สุดที่จักถักประสาน
ราษฎร์ซ้องสาธุการ            กระเดื่องทั่วแผ่นดินไทยฯออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์