โชคนักคณะพสก        ปุญปกประคองผ่องใส
พระเทพรัตน์ฯ ฉัตรไชย            หน่อไท้ธเรศเมตตา
    คราสุขพระเพิ่มเสริมสุข        คราทุกข์หนักหน่วงห่วงหา
ภูเขาหรือจะพนา                ชลาสินธุคุภัย
    พระทัยเร่าร้อนห่อนสุข        ทรงบุกทั่วสิ้นถิ่นไหน
ดุจฝนหล่นชะไผท            ต้นไม้ชุ่มชื้นชื่นพลัน
    ทรงเป็นโพทองของชาติ        เป็นปราชญ์ประเสริฐเฉิดฉัน
เป็นแสงสว่างกลางวัน            ทางตันเห็นหนด้นไป
    ทรงเป็นขวัญใจใหญ่ยิ่ง        เป็นมิ่งมงกุฎสุทธิ์ใส
ไพร่ฟ้าทั่วถิ่นดินไทย            เทิดไท้ทั่วนครา
    สามรอบครบหลักนักษัตร    มนัสแม่นหนั่นหรรษา
กราบบาทเชิดชูบูชา            วันทาถวายชัยมงคลฯ
    


ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 16 ธันวาคม พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์