ลุฤกษ์งามครบสามรอบนักษัตร
พระเทพรัตน์ฯขวัญใจไทยสยาม
เพราะพระองค์ทรงมีความดีงาม
หลายหลากหลามเหลือจะคณนา
    ทรงรังรองผุดผ่องนิพนธ์พาท
เป็นนักปราชญ์ชำนาญด้านภาษา
ความไพเราะรื่นรสบทบรรณา
ศาสตร์วิชาประวัติจรัสเรือง
    ดุริยางค์ดนตรีคีตศิลป์
สุดโสภินฝีมือพระลือเลื่อง
ทรงบำรุงกรุงไกรให้ประเทือง
ก้องกระเดื่องเกินเขตประเทศไทย
    ราษฎร์ภักดีแด่องค์ผู้ทรงศักดิ์
และจงรักทุกผู้แม้อยู่ไหน
น้อมภิวาทเบื้องบาทพระหน่อไท้
ถวายชัยมงคลโสตถิเทอญฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 11 ธันวาคม พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์