เพ็ญพร่างสว่างศศิประภา        กระจะจ้า ณ กลางหาว
นวลนัยนานภสกาว            พิศเพริศพิมลจันทร์
    เฉกเช่นพระเทพรตนราช        วรภาสวิสุทธิ์สรรพ์
เมตตาและการุญยอัน            ผริตาประชาชน
    เภทภัยพะพานพิพิธทุกข์        ธ จะรุกระงับผล
ที่สุขก็เสริมสุขะระคน            มิจะร้าง ฤ ห่างไกล
    ปรีดิ์เปรมเกษมคณะพสก        วิย์อุทกสะอาดใส
หลั่งโซมชะโลมรมย์ใน            มนราษฎร์นิรันดร์มา
    บำเพ็ญพระราชกรณีย์        กิจที่อนรรฆค่า
หมายมุ่งผดุงพระนครา            ชุติหลั่งลุรังรอง
    ทวยราษฎร์ฤดีรติภิรมย์        และประณมพระบาทสอง
อาเศียรพาทพจนซ้อง            ปิยราช กุมารี ฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 10 ธันวาคม พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์