งามพระจริยา        ลุพิชาพิสิฐศรี
เชี่ยวชาญงานกวี            ศิลปะอเนกนัย
    ประวัติ์ศาสตร์ปราดเปรื่อง วิเมลืองวิมลใส
โบราณคดีไพ-            ปุลยาวิภาวี
     ดนตรีคีตกา        พระปรีชาเชี่ยววิถี
บรรเลงมโหรี            เสนาะล้ำศัพท์สำเนียง
    หมายมุ่งผดุงชาติ        บำรุงศาสน์กันเฉเฉียง
เสริมไทยให้ไกรเกรียง        ดำรงอยู่คู่โลกา
    การุญกระหลากล้น    ดุจดังฝนกลางพรรษา
ทุ่งโล่งพงพนา            มิแห้งแล้ง ณ แหล่งใด
    พสกส่งเสียงซ้อง        กระเกริกก้องมิว่าไหน
เทิดพระเป็นขวัญใจ        ทั้งจงรักและภักดีฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 21 ธันวาคม พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์