พระเปรื่องประวัติศาสตร์        พจนารถ ณ ภาษา
ระบือและลือชา                จะนิพนธ์ประเภทใด
    ผะผ่องจรียา            สุวภานิรัติ์ศัย
ภิรมย์ประโลมใจ                จิรกาลจะพานพบ
    กรุณพระล้นหลาก        ผิจะพากย์มิรู้จบ
ประมวลมิถ้วนครบ            กิจเอกอเนกนัย
    ประชาพะพานทุกข์        ภยรุก ณ แหล่งไหน
พนาชลาลัย                ทุรคา ฤ ลำเค็ญ
    บ คิดจะอิดหนา            ฤ ระอาขจัดเข็ญ
พสกประสบเย็น                มนมุ่งผดุงงาม
    ณ กาลพระนักษัตร        พระชนม์พรรษลุรอบสาม
พิพัฒน์จรัสราม                พระประสบนิรันดร์เทอญฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 27 ธันวาคม พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์