บุญราเหล่าทวยราษฎร์        ประชาชาติสยามผอง
ฟูเฟื่องเรืองรังรอง            สวรรค์ส่งพระเทพฯมา
    คุ้มครองคอบป้องปก        ก็อุ่นอก บ อิดหนา
ยามทุกข์รุกบีฑา                พระบำบัดขจัดทุกข์
    ขุนเขาลำเนาไพร            มิหวั่นไหวเสด็จบุก
ทรงเข้าไปเคล้าคลุก            บ ได้คิดระอาภาร
    การุญหลั่งหลามไหล        วิย์โพใบมหาศาล
ร่มใจหาใดปาน                ประพรมพื้นไผทไทย
    ทรงเป็นองค์มิ่งขวัญ        ปิยานันท์มิเว้นไหน
ปวงชนทุกคนไป                กมลเอมเพราะเปรมปรีดิ์
    ครบสามรอบนักษัตร        พระชนม์พรรษพระทรงศรี
ไตรรัตน์เรืองฤทธี            ประสิทธิ์พรพิพัฒน์เทอญ ฯออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 30 ธันวาคม พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์