การุญพระท่วมท้น    ดุจฝนประโปรยประปราย
ราษฎร์ร้อนก็ผ่อนคลาย        ผิวสุขก็เสริมทวี
    แดนใดผิภัยรุก        พระจะบุกมิแหนงมิหนี
ภูผาพนาลี            มิระย่อระอิดระอา
    เสโทจะท่วมองค์        ก็มิทรงจะหวั่นผวา
ด้วยเหตุพระเมตตา        จริย์วัตรนิพัทธ์กรัณฑ์
    ส่งเสริมสยามรัฐ        ลุพิพัฒนุลุสุขลุสันต์
เสริมศาสนาอัน            อุตมางค์สว่างประไพ
    ทรงเป็นพระมิ่งขวัญ    รตินันท์นิรัติศัย
โพทองประชาไทย        ถิรมั่นมิลดมิรา
    สามรอบลุนักษัตร    สิริพัฒน์พระชันษา
ขอทรงประปรีดา        นิรทุกข์และสุขนิรันดร์ฯ


ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์