ddress>รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศภายในโรงเรียน ddress>โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม  อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด ddress>   ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓ ddress>…………………………………………………. ddress>จุดมุ่งหมายการประเมิน ddress>จุดมุ่งหมายทั่วไป ddress>เพื่อให้คณะดำเนินงานและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงการทำงานในงานต่าง ๆ ของ ddress>การนิเทศภายในโรงเรียน  โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม  อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓  โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม  อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด  ว่ามีความเหมาะสมเพียงไร  เพื่อทราบส่วนที่ดี  และส่วนที่บกพร่องเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนางานให้ดีขึ้น ddress>จุดมุงหมายเฉพาะ ddress>            เพื่อประเมินความเหมาะสมในการดำเนินงานและนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น ddress>  ddress>วิธีการประเมิน ddress>    คณะกรรมการประเมินได้สร้างแบบสอบถามขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการการนิเทศภายในโรงเรียน     ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓  โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม  อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด    โดยสร้างแบบสอบถามขึ้นจำนวน  ๑๓  รายการ  เป็นแบบสอบถามที่มีระดับความคิดเห็น  ๔  ระดับ  คือ  มากที่สุด  มาก  น้อย  ไม่พอใจเลย  และใช้กลุ่มตัวอย่างจาก  ครูโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม    จำนวน  ๓๒  คน  ddress>  ddress>การวิเคราะห์ข้อมูล ddress>  ddress>   ข้อมูลจากแบบสอบถามทั้ง   ๑๓  รายการ  และระดับความคิดเห็น  ๔  ระดับ  นั้นนำมาคิดค่าร้อยละเฉพาะที่มีความคิดเห็นแต่ละรายการที่มีค่ามากที่สุด ddress>  ddress>  ddress> แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศภายในโรงเรียน ddress>โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม  อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด ddress>   ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓ ddress>ดังตารางต่อไปนี้ ddress>                แสดงค่าร้อยละจากกลุ่มตัวอย่างครู  นักเรียน  ๓๒  คน ddress>แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการการนิเทศภายในโรงเรียน ddress>คำชี้แจง                ๑.     แบบประเมินความพึงพอใจของครู  ใช้เมื่อสิ้นสุดกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ddress>๒.     ครู  (ผู้รับการนิเทศ)  เป็นผู้ประเมิน  โดยกาเครื่องหมาย  /  ที่ตรงกับระดับความพึงพอใจที่ได้รับ ddress>๓.     ระดับความพึงพอใจมี  ๔  ระดับ  คือ  มากที่สุด  มาก  น้อย  ไม่พอใจเลย ddress> 
ddress> ddress>ที่ ddress> ddress>รายการ ddress>ระดับความพึงพอใจ
ddress>มากที่สุด ddress>มาก ddress>น้อย ddress>ไม่พอใจเลย
ddress>๑ ddress>กิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียนช่วยพัฒนาครูตามความต้องการ/จำเป็น ddress>๒๕.๐๐ ddress>๕๖.๒๕ ddress>๑๘.๗๕ ddress>๐.๐๐
ddress>๒ ddress>ความเหมาะสมของกิจกรรมนิเทศddress>-          การเยี่ยมชั้นเรียนddress>-          การศึกษาดูงานddress>-          การประชุมทางวิชาการddress>-          การให้คำปรึกษาแนะนำ ddress> ddress>๑๒.๕๐ddress>๑๘.๗๕ddress>๓๗.๕๐ddress>๑๒.๕๐ ddress> ddress>๔๖.๘๘ddress>๗๕.๐๐ddress>๕๓.๑๓ddress>๖๘.๗๕ ddress> ddress>๔๐.๖๓ddress>๖.๒๕ddress>๙.๓๘ddress>๑๘.๗๕ ddress> ddress>๐.๐๐ddress>๐.๐๐ddress>๐.๐๐ddress>๐.๐๐
ddress>๓ ddress>บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในกิจกรรมการนิเทศ ddress>๑๒.๕๐ ddress>๖๒.๕๐ ddress>๒๕.๐๐ ddress>๐.๐๐
ddress>๔ ddress>บรรยากาศการนิเทศ ddress>๑๘.๗๕ ddress>๖๕.๖๓ ddress>๑๕.๖๓ ddress>๐.๐๐
ddress>๕ ddress>การมีส่วนร่วมของคณะครู ddress>๒๑.๘๘ ddress>๔๓.๗๕ ddress>๓๔.๓๘ ddress>๐.๐๐
ddress>๖ ddress>ระยะเวลาในการดำเนินการ ddress>๖.๒๕ ddress>๕๙.๓๘ ddress>๓๔.๓๘ ddress>๐.๐๐
ddress>๗ ddress>บทบาทหน้าที่ของผู้นิเทศ ddress>๑๕.๖๓ ddress>๖๕.๖๓ ddress>๑๘.๗๕ ddress>๐.๐๐
ddress>๘ ddress> ความเหมาะสมของสื่อและเครื่องมือนิเทศ ddress>๖.๒๕ ddress>๖๕.๖๓ ddress>๒๕.๐๐ ddress>๓.๑๓
ddress>๙ ddress>ความเหมาะสมของสื่อและเครื่องมือนิเทศ ddress>๖.๒๕ ddress>๕๖.๒๕ ddress>๓๗.๕๐ ddress>๐.๐๐
ddress>๑๐ ddress>นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น ddress>๓.๑๓ ddress>๖๒.๕๐ ddress>๐.๐๐ ddress>๐.๐๐
ddress>  ddress>  ddress>ข้อเสนอแนะอื่น ๆ             ๑.    ddress>      ๒.   ครูที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่มอบหมายให้ทำไม่ปฏิบัติงาน  ขอให้นำปัญหาและข้อเสนอแนะในส่วนที่เป็นปัญหาซึ่งฝ่ายบริหารทราบดี  ขอให้นำไปแก้ปัญหาอย่างจริงจัง  เพราะส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นจากครูคนเดิม  แต่ก็ไม่เห็นครูคนนี้จะกระตือรือร้นที่จะปรับปรุงพัฒนา  เพราะไม่ทำก็ไม่มีปัญหาใครอยากทำก็ทำไป  ปัญหาเมื่อไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาก็จะเกิดผลกระทบไปด้วย ddress>  ddress>  ddress> จากตาราง  แสดงว่า  ddress>๑.     กิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียนช่วยพัฒนาครูตามความต้องการ/จำเป็น  ddress>ความคิดเห็นอยู่ในระดับ  มาก ddress>๒. ความเหมาะสมของกิจกรรมนิเทศ ddress>    ๒.๑   การเยี่ยมชั้นเรียน             ความคิดเห็นอยู่ในระดับ    มาก ddress>   ๒.๒  การศึกษาดูงาน               ความคิดเห็นอยู่ในระดับ  มาก ddress>   ๒.๓  การประชุมทางวิชาการ      ความคิดเห็นอยู่ในระดับ  มาก ddress>   ๒.๔  การให้คำปรึกษาแนะนำ    ความคิดเห็นอยู่ในระดับ   มาก ddress>๓.   บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในกิจกรรมการนิเทศ      ความคิดเห็นอยู่ในระดับ  มาก ddress>๔.     บรรยากาศการนิเทศ           ความคิดเห็นอยู่ในระดับ    มาก ddress>๕.   การมีส่วนร่วมของคณะครู      ความคิดเห็นอยู่ในระดับ    มาก  ddress>๖.   ระยะเวลาในการดำเนินการ      ความคิดเห็นอยู่ในระดับ  มาก ddress>๗.   บทบาทหน้าที่ของผู้นิเทศ      ความคิดเห็นอยู่ในระดับ   มาก ddress>๘.     ความเหมาะสมของสื่อและเครื่องมือนิเทศ      ความคิดเห็นอยู่ในระดับ  มาก ddress>๙.      ความเหมาะสมของสื่อและเครื่องมือนิเทศ     ความคิดเห็นอยู่ในระดับ  มาก ddress>๑๐.  นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น         ความคิดเห็นอยู่ในระดับ  มาก ddress>  ddress>ระดับความคิดเห็นมาก   ddress> ๑.  กิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียนช่วยพัฒนาครูตามความต้องการ/จำเป็น    ddress>๒.  ความเหมาะสมของกิจกรรมนิเทศ ddress>๒.๑   การเยี่ยมชั้นเรียน                                                     ddress>๒.๒  การศึกษาดูงาน                                                            ddress>๒.๓  การประชุมทางวิชาการ                                                 ddress>๒.๔  การให้คำปรึกษาแนะนำ                                                  ddress>๓.   บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในกิจกรรมการนิเทศ        ddress>๔.   บรรยากาศการนิเทศ                                                                    ddress>๕.   การมีส่วนร่วมของคณะครู                                                       ddress> ๖.   ระยะเวลาในการดำเนินการ                                                                      ddress> ๗.   บทบาทหน้าที่ของผู้นิเทศ                                                          ddress>๘.      ความเหมาะสมของสื่อและเครื่องมือนิเทศ                 ddress>๙.    ความเหมาะสมของสื่อและเครื่องมือนิเทศ                 ddress> ๑๐.  นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น ddress>  ddress>  ddress>