วันที่ 9 ส.ค.นี้  (วันพรุ่งนี้)  มีงานสำคัญที่ต้องเข้าร่วมประชุมและเกี่ยวข้องกับภารกิจของตนเองทับซ้อน และคาบเกี่ยวเวลากันอย่างยิ่ง คือ 

ภาคเช้า  ต้องเข้าประชุมคณบดีเพื่อเสนอหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลผลการปฏิบัติราชการประจำปี  2549  ซึ่งมีรูปแบบการจัดสรร 2 ส่วน  คือ  ส่วนที่ 1  จัดสรรให้แก่ข้าราชการชั้นผู้น้อย  ซึ่งต้องเสนอความหมายของคำว่า  ข้าราชการชั้นผู้น้อย  และส่วนที่ 2 จัดสรรให้กับบุคลากรทุกคนตามผลการปฏิบัติงานในระดับดี  ขณะเดียวกันต้องเข้าประชุมร่วมกับผู้แทนจากสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อร่วมประเมินผลผู้ว่าราชการจังหวัดของกลุ่มจังหวัดเพื่อประกอบการโยกย้ายแต่งตั้งประจำปีด้วย 

ภาคบ่าย  เป็นกิจกรรมเรื่อง  การประกันคุณภาพ มข.  เพื่อรองรับการประเมินจาก สมศ. ในวันที่ 16-18  ส.ค. นี้  ซึ่งคาบเกี่ยวกับการประชุมอื่นๆ อีก  พรุ่งนี้จึงคิดว่างานทีจะทำมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  หลักการบริหารที่ดีคือ  ต้องบริหารเวลา  ให้ได้และเลือกทำงานที่สำคัญและเร่งด่วนก่อน  แต่ในบางครั้งจะพบปัญหา คือ ทุกงานสำคัญและเร่งด่วน  มักจะประชุมพร้อมกันเสมอ