ผมได้รับการมอบหมายจากกลุ่มให้เป็นเลขา และได้รับมอบจากอาจารย์ให้เขียนบันทึก  

    จากการเรียนวิชาสัมนาเป็นวันแรกได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของวิชาสัมนา ว่าการสัมนานี้ทำไปเพื่ออไร  โดยให้ผู้เรียนปรึกษากันว่าวิชานี้ควรจะมีจุประสงค์ว่าอย่างไร

    สรุปได้ว่า : การสัมนานี้เป็นการฝึกการเตรียมความพร้อมที่จะนำเสนอผลงาน  ทั้งความรู้ของผู้รายงานเอง ข้อมูล เนื้อหาต่างๆ การพูด การออกเสียง บุคลิก มารยาทในห้องประชุมทั้งผู้พูดและผู้ฟัง  และการบริหารเวลา   ให้มีประสิทธิภาพ   เพื่อจะนำเสนอผลงานต่างๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจถึงผลงานของเราได้อย่างดี

    ในสัปดาห์หน้า(15 ส.ค. 49  เวลา09.00 น.)ให้ผู้เรียนเตรียมเรื่องที่จะนำเสนอเพื่อฝึกการสัมนาเป็นครั้งแรก   โดยให้ใช้เรื่องอะไรก็ได้ที่สนใจและมีขอบเขตในวิชาชีววิทยามานำเสนอ  ใช้เวลา ประมาณ 5 นาที

                           ผมขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้...สวัสดีครับ...