#  สำหรับ Installer
- Download
- Run php ได้เลย

# สำหรับ Package
- Download
- Extract ที่ C:\PHP
- Copy php.ini-dist to C:\Windows
- Renamed to php.ini
- Set Environment (คลิกขวาที่ My Computer > Property > Advanced > Environment Variable > System Variable > Path > เพิ่ม ;C:\PHP ต่อท้าย)
- มา Config ที่ php.ini
----- cgi.force_redirect = 0
- Restart เครื่อง

# Other
- ถ้า alert ว่า  Authorize ลอง Check Permission ของ Folder ว่า IUSR (Guest) มีสิทธิ์ Read?
- ใน IIS > Home Directory > Configuration > เลือกเป็น php-cgi.exe และ Executable เป็น Script only

Ref : http://us3.php.net/manual/en/install.windows.iis.php