จากการอ่าน การฟัง การคิด การฝึกฝน การปฏิบัติ และความตั้งใจสูงสุดที่จะไปให้ถึง

วันนี้ผมหรือนายรักษ์สุข ได้นำข้อดี จุดเด่น และจุดด้อยของการทำงานตลอดชีวิตน้อย ๆ ที่อยู่บนโจทย์สำคัญของการ "พัฒนา เติมเต็มและต่อยอด" เป็นความตั้งใจที่จะทำต้องบูรณาการ "PAR (Participatory Action Reserach) + Buddhist Economics + Knowledge Management"

สิ่งที่วันนี้นายรักษ์สุขได้ออกมาเป็น "กรอบแนวคิด" ก็คือ 

 

พุทธวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Buddhist Action Research)

ร่วมคิด คิดอยู่บนพื้นฐานของการ “คิดดี”

ร่วมทำ “ปฏิบัติดี”

ร่วมคิดและทำอยู่บนรากฐานของพุทธธรรม

ร่วมตรวจสอบและแก้ไขแบบ “กัลยาณมิตร”

ร่วมรับผลประโยชน์นั่นคือ “ความสุข ซึ่งเกิดจากปัญญา”

win-win situation ทุกฝ่ายต่างได้รับประโยชน์

คิดและทำอย่างมีสติ

ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ Full engagement Buddhist Participate

รับประโยชน์ ร่วมสุขและร่วมปัญญากับชุมชน

เพื่อเข้าสู่จุดสมดุลหรือจุดที่ดีที่สุด


"ทำกับปัญญา โดยปัญญา และเพื่อปัญญา"