<p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify">  ผู้เขียนมีเพื่อนชาวต่างประเทศหลายคน ต่างประเทศก็ต่างวัฒนธรรม ทุกวัฒนธรรมมีข้อดีและข้อเสีย เราควรเลือกวัฒนธรรมที่ดีๆไว้วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยเราควรรักษาไว้ ที่แปลกใจคือเพื่อนที่สนิทกันเมื่อมาจากต่างประเทศชอบให้พาไปดูกระบือ ภาษาบ้านผมเรียกว่าควาย ฝรั่งเรียกควายบ้านเราว่า water buffalo สงสัยควายบ้านเราชอบนอนปลัก(นอนคลุกขี้โคลน) ลองมาดูว่าถ้าเราเชิญฝรั่งเราควรพูดว่าอย่างไร  </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify"></p><p>    ถ้าเป็นที่ไม่สนิทกันมากนักเราอาจพูดว่า </p><p></p><p>  </p><p>   Would you like to come out for a drink some time?    </p><p></p><p></p><p>  I was wondering if you’d like to join us for dinner. </p><p>  </p><p></p><p> ถ้าเป็นคนที่สนิทกันอาจพูดว่า   </p><p></p><p> What about dinner tomorrow night?  </p><p></p><p></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">  Do you fancy a pizza?   </p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p>   มาดูว่าถ้ามีคนเชิญเราเราจะตอบรับคำเชิญ(Accepting an invitation)ว่าอย่างไร     </p><p></p><p>  Do you want to come over for a meal on Friday? Sure.  </p><p></p><p> How about a drink after work? OK/ I’d be delighted.    </p><p></p><p> Would you like to see a film? I’d love to.  </p><p></p><p> Pizza? Cool!( =I’d like that very much= วัยรุ่นชอบใช้)    </p><p></p><p>  พอจะเชิญและตอบรับชาวต่างประเทศไปทานข้าวหรือไปข้างนอกกับเราบ้างได้หรือยังครับ  …มีคนแนะนำว่าภาษามือก็ใช้ได้ดีเอจริงหรือเปล่าน่า                      </p><p></p><p></p><p>ข้อมูลจาก  Longman  Dictionary of Contemporary English  </p>