งานหอพักนักศึกษาจะมีการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการทุกปี  เพื่อให้นักศึกษาได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน