ในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด ๆ คงหนีไม่พ้นการประเมินผลการปฏิบัติงาน    ผู้ถูกประเมินจะต้องแสดงหลักฐานการปฏิบัติงานที่ตนเองได้ทำผ่านมาและสำเร็จ แฟ้มสะสมงานเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ประเมินให้คะแนนด้วยด้วยความมั่นใจ หน่วยงานคณะศึกษาศาสตร์มข.ใน e-protoflio เป็นเครื่องมือช่วยในการเก็บข้อมูลและสะท้อนการปฏิบัติงาน  ระยะนี้จะเห็นผู้ปฏิบัติงานขยันบันทึกเพราะตั้งแต่ 1 เมษายน ลืมสนใจบันทึก เครื่องมือดีแต่ขาดความต่อเนื่องการนำมาใช้ประโยชน์ที่ได้รับก็จะน้อย  แต่ถ้าขยันบันทึกเป็นระยะจะทำให้เป็นสมุดช่วยจัดระบบการทำงานไม่ให้ลืม  วัฒนธรรมการบันทึกการทำงานจะต้องดูแลและให้กำลังใจในการบันทึข้อมูล   แต่พอเห็นทุกคนตั้งใจบันทึกก็พอใจระดับหนึ่ง การบันทึกก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานดังนี้          

1. เป็นการทบทวนการทำงานที่ผ่านมาทำให้เห็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ทำให้แก้ไขทำงานนั้นได้สำเร็จ หรือถ้าเลยกำหนดเวลาก็จะทำให้เราไม่พลาดในรอบต่อไป

2. ทำให้พัฒนางานให้ดีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตัวเองทำข้อตกลงไว้เพราะรู้ว่าถ้าไม่พัฒนาความดีความชอบที่จะได้ก็น้อยไปด้วย

3. ทำให้รู้จักจัดระบบงานให้เป็นหมวดหมู่หากไม่จัดระบบการรายงานก็ยากต่อการนำหลักฐานมาอ้างอิง

4. ทำให้ทราบว่าเราใช้เวลาในการทำงานในเรื่องใดมากน้อยเพียงใด และใช้มากหรือน้อยกว่าค่าเฉลี่ย

5. การบันทึกในบางครั้งผู้ประเมินต้องเข้าไปดูเป็นระยะเพราะอาจให้คำปรึกษาหรือหาทางแก้ไขทำให้งานดำเนินได้ด้วยดี(กรณีนี้ผู้บริหารจะมีประโยชน์ในเรื่องการนิเทศและให้คำปรึกษา)

            ผลการประเมินมีทั้งประเมินด้านปริมาณ ด้านคุณภาพและด้านคุณลักษณะ ประเมิน 360 องศา เป็นการประเมิน e-PD ผลประมวลทันทีทำให้ตัวเองรู้ว่ารอบตัวเอาประเมินด้านคุนภาพและคุณลักษณะว่าการเราเป็นอย่างไร ส่วนผู้บริหารจะทราบผลของทุกคนพร้อมมีการจัดลำดับเพื่อนำมาพิจารณาให้เป็นไปตามโควต้า  สรุปการประเมินผลเป็นสิ่งดีเราควรต้องนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนางาน