ปัจจุบันจังหวัดร้อยเอ็ด มีนโยบายให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแหล่งใช้งานโปรแกรม HCIS ในการให้บริการและบันทึกข้อมูลการการปฏิบัติงาน ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกของการดำเนินงาน และใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินหน่วยบริการสาธารณสุขด้วย อีกทั้งนำนโยบายผลสัมฤทธิ์ของงานด้วย ซึ่งสถานบริการหลายแห่งยังมีปัญหาในการใช้งานโปรแกรม HCIS โดยเฉพาะเมื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยโปรแกรม Inf_T และ Inf_A แล้วไม่ปรากฎผลงาน ข้าพเจ้าในถานะที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ จึงได้จัดทำแหล่งเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโปรแกรม HCIS และโปรแกรม Inf_T Inf_A นี้ขึ้นมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลาย ๆ ท่าน หลาย ๆ หน่วยงานคงได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้

สุดใจ  สีหานาม