สังเกตดูว่าการใช้ นี้ใช้กันอย่างเสรี หลากหลาย ถามเจ้าหน้าที่ว่าจะเคาะกี่ที เขาก็บอกว่าบางทีก็ 2 บางที ก็ 3 ได้ลองค้นตำราหา explicit knowledge แล้วพบว่า   วิธีใช้ควรจะแยกออกเป็น 2 แบบ คือใช้เป็นเครื่องหมายแสดงคำอธิบายเพิ่มเติมให้แก่คำหรือข้อความที่นำหน้ามา   วิธีพิมพ์ก็ควารจะใช้เครื่องหมายนี้ติดกับคำข้างหน้า เครื่องหมาย เว้น 1 เคาะ ข้อความต่อ

         การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน: แนวคิดและหลักการ

   แบบที่ 2 เป็นการเขียนแบบอัตราส่วน   หรือการที่ ข้อความทั้งสองมีความขัดแย้ง ตรงกันข้ามกัน จะเว้น 1 เคาะ ระหว่างเครื่องหมาย เวลาอ่านจะใส่คำว่า "ต่อ"

           ให้ใส่น้ำตาลกับเกลือในอัตราส่วน 1 : 2 

      ลองสังเกตดูนะคะ  แต่อย่าเพิ่งเชื่อ