การประชุมภาคีพัฒนานโยบายน้ำภาคอีสาน

ประเด็นการบ้านที่สำคัญที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ ก็คือ ที่ประชุมเสนอว่า ขอให้ภาคีการพัฒนาดังกล่าวได้เตรียมแนวคิดและหลักการที่จะนำแนวปฏิบัติขับเคลื่อนสู่การขยายผลทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงนโยบาย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมในวันที่ 12 กันยายน 2549

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมภาคีหน่วยราชการและภาคเอกชน ณ แปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน้ำ ตัวแทนเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคธุรกิจเอกชน และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ประสานงาน ได้มีการรายงานถึงความก้าวหน้าในการคัดเลือกพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นแปลงสาธิต ทั้งในระดับครัวเรือนและในระดับชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อทำให้เกิดผลเชิงประจักษ์ในการพัฒนาเทคนิคและเทคโนโลยี เพื่อการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำ ในการสนับสนุนนโยบายและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เมื่อได้ความชัดเจนดังกล่าวแล้ว ก็จะมีการขับเคลื่อนแนวคิด ประสานความรู้ในพื้นที่ต่างๆ เปรียบเทียบและทดสอบเทคนิควิธีการที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย เพื่อให้เกิดความชัดเจนที่สามารถนำไปสู่การกำหนดนโยบายได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในรูปแบบของการกำหนดนโยบายใหม่ หรือปรับปรุงนโยบายที่มีอยู่แล้ว ทั้งนี้แล้วแต่ความเหมาะสมทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว แนวคิดดังกล่าวจะนำเสนอผ่านทั้งทางสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผ่านตามขั้นตอนของหน่วยราชการที่อาจดำเนินการตามขั้นตอนปกติ หรือการนำเสนอตามวาระการประชุมพิเศษ เช่น กรณีของการประชุม ครม.สัญจร เป็นต้น ซึ่งในการนี้ ได้ทราบข่าวเบื้องต้นว่า จะมีการประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2549 ซึ่งทางโครงการพัฒนานโยบายน้ำฯ ก็ได้นำประเด็นภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อการปรับปรุงเข้าสู่ทั้งงานวิจัยและงานพัฒนาเชิงนโยบาย ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทางฝ่ายการเมืองจะมีโอกาสรับฟังและนำความรู้ดังกล่าวปรับเข้าสู่นโยบายได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

ประเด็นการบ้านที่สำคัญที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ ก็คือ ที่ประชุมเสนอว่า ขอให้ภาคีการพัฒนาดังกล่าวได้เตรียมแนวคิดและหลักการที่จะนำแนวปฏิบัติขับเคลื่อนสู่การขยายผลทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงนโยบาย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมในวันที่ 12 กันยายน 2549 ที่ ศูนย์เรียนรู้พ่อคำเดื่อง  ภาษี  บ้านโนนเขวา ต.หัวฝาย กิ่ง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ รายละเอียดเหล่านี้จะแจ้งให้กับทั้งทางภาคีโดยตรง และแจ้งผ่านหน่วยเหนือ หรือฝ่ายบริหารขององค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประสานงานทั้งในเชิงการปฏิบัติการและการสื่อสารที่เป็นทางการกับหน่วยราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นโยบายน้ำ

คำสำคัญ (Tags)#1#ประชุม#2549#สิงหาคม

หมายเลขบันทึก: 42640, เขียน: 04 Aug 2006 @ 19:13 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)