สรุปงานวิจัย

        การที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดการประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 2   ความสำเร็จของการพัฒนาชุดโครงการ  เมื่อวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2549  ณ บริเวณชั้น 3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก นั้น
       
ข้าพเจ้าได้เข้าเยี่ยมชมการจัดบอร์ดนิทรรศการ และการฟังการนำเสนองานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้นแบบโดยองค์กรท้องถิ่น และกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังชุมชน หมู่ ตำบลวังแดง อำเภอ ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ของคุณสุริยา ส้มจันทร์ ซึ่งขอบเขตการวิจัยพอสรุปได้ดังนี้  

วัตถุประสงค์
      
1.     เพื่อหาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้นแบบโดยองค์กรท้องถิ่นและกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง
      
2.     เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่นและกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
      
3.     เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร ชุมชน ไว้รองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคต  

กรอบแนวคิดของการศึกษา            
      
เป็นการนำองค์ประกอบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมมาดำเนินการวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบถึงบริบทชุมชนและกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน เพื่อนำผลที่ได้มาใช้เสนอแนะแนวทาง  

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
      
1.   สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังหมู่ 4 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
       2.    ผู้ประกอบการบริษัท ส.ไทยเหนือฟาร์ม จำกัด
      
3.    ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  

การวิเคราะห์ข้อมูล            
      
เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ จากนั้นนำข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาทำการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
 

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้            
       
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั้น ต้องอาศัยองค์ประกอบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประกอบด้วย ด้านทรัพยากรท่องเที่ยว ด้านบริการท่องเที่ยว และด้านการตลาดท่องเที่ยว เข้ามาบูรณาการเฉพาะพื้นที่ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับท้องถิ่นได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมศักดิ์ จันทราคีรี

คำสำคัญ (Tags)#นเรศวรวิจัยครั้งที่2

หมายเลขบันทึก: 42631, เขียน: 04 Aug 2006 @ 18:11 (), แก้ไข: 28 May 2012 @ 09:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)