KM ในมหาวิทยาลัยนเรศวร

          การที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดการประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 2   ความสำเร็จของการพัฒนาชุดโครงการ  เมื่อวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2549  ณ บริเวณชั้น 3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งข้าพเจ้าได้เข้าเยี่ยมชมการจัดบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆ และมีความสนใจเกี่ยวกับ เรื่อง KM ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีเนื้อหาพอสรุปได้ดังนี้  

จุดเริ่มต้น 
         
มหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีโอกาสเข้าร่วมสังเกตการณ์และเรียนรู้ knowledge management (KM) จากกิจกรรมของสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ตั้งแต่ต้นปี 2547 และได้เข้าร่วมกิจกรรม University Knowledge Managemente (UKM) เมื่อปลายปี 2547  

วัตถุประสงค์หลัก ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนำ KM มาใช้เป็นเครื่องมือ ในการผลักดันงาน มีอยู่ 3 ด้าน 
       1.   ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
       2.   ด้านการวิจัย
      
3.   ด้านการจัดการความรู้ 

  ยุทธศาสตร์ ในการดำเนินงาน มี 3 ด้านหลัก คือ
      
1.   สร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ และศรัทธาในกระบวนการของการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดบุคลากรที่มีลักษณะของบุคคลเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
     
2.   สร้างนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร สามารถนำการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานและองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     
3. ติดตาม/ประเมินผล เพื่อมอบรางวัลและสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคคลและหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น และนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ภาพรวมระบบการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยนเรศวร
       
มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ในปี 2548 ทำให้ในปี 2549 สามารถดำเนินงานด้าน KM ได้ดียิ่งขึ้นและที่สำคัญคือ เกิดความเชื่อมโยงของกิจกรรมต่างๆ จนสามารถเห็นเป็นระบบที่เรียกว่า NUKM (Naresuan University Knowledge Management)   

กลไกหลักในการขับเคลื่อน NUKM ให้หมุนเป็นเกลียวของการพัฒนาก็คือ คน ที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรามีการสร้างคนให้มีความรู้ความเข้าใจ และศรัทธาต่อ KM ให้มีจำนวนมากขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพื่อช่วยกันดำเนินงานและเป็นตัวคูณด้าน KM ในหน่วยงานของตนเอง พร้อม ๆ กันกับให้เป็นผู้ประสานงานกับส่วนกลางของมหาวิทยาลัย  

ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ
      
น่าจะเป็นเรื่องความจริงใจและจริงจังของชาวมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ช่วยกันทำ คนละเล็กละน้อย จากเล็กสู่ใหญ่ มากขึ้นตามลำดับของการพัฒนา รวมทั้งการมีเครือข่ายพันธมิตร UKM ที่ช่วยเสริมพลังซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลา   ก้าวต่อไป             ดำเนินการตามระบบและกลไกที่ได้สร้างไว้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงโดยไม่มีคำว่า   จบแล้ว  หรือ  สำเร็จแล้ว  เพื่อขยายเกลียวความรู้ความเข้าใจด้าน KM ให้ครอบคลุมทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย และขยายไปในทุกหน่วยงานทั้งคณะวิชา และหน่วยงานสนับสนุน ครอบคลุมบุคลากรในทุกระดับ ไม่ว่านะเป็นผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ให้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน จนกลายเป็นจิตวิญญาณของมหาวิทยาลัย  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมศักดิ์ จันทราคีรี

คำสำคัญ (Tags)#นเรศวรวิจัยครั้งที่2

หมายเลขบันทึก: 42627, เขียน: 04 Aug 2006 @ 17:51 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)