เมื่อโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องในเรื่องการจัดการความรู้  เริ่มต้นด้วยความสับสน  หนักใจ  ต่อมาได้รับความรู้ที่กระจ่างขึ้นร่วมกับหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง คืองานคอมพิวเตอร์        งานวิจัย  งานนวัตกรรม  ที่โรงแรมทาวน์  อิน  ทาวน์  ปัจจุบันได้ขยายความรู้ให้รองผู้อำนวยการ  หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้างานจำนวน  26  คนแล้ว  ทุกคนพร้อมรับความเข้าใจเพราะการถ่ายทอดอย่างเป็นกัลยาณมิตร  ของคณะทำงาน  จะขยายผลต่อไปทั้งโรงเรียนในวันอาทิตย์ที่  20  สิงหาคม  2549