ได้มีโอกาสเป็นวิทยากรอบรมทีมนักจัดการ KM   ของโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เมื่อวันที่ 20-21 ก.ค. 49 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์พัฒนาบุคคลงานทาง จ.ชลบุรี  ก่อนไปมีความรู้สึกว่าเป็นวิทยากรให้แก่คุณครูที่เป็นฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระ/ ฝ่ายของโรงเรียนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย    แต่ขณะทำกิจกรรมและหลังจากจบการอบรมพบว่าประสบความสำเร็จด้วยดี เป็นไปตามเป้าหมาย   ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ   ทั้งนี้เนื่องจากผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ให้ความร่วมมือด้วยดีและปฏิบัติกิจกรรมอย่างเป็นลำดับขั้นตอน ย่อมแสดงว่าบุคลากรในโรงเรียนของเราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ KM     และหวังว่าทีมนักจัดการ KMทุกท่านจะนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเองได้แน่ๆ