ในการบริหารงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเริ่มจากการบริหารตัวเองก่อนเสมอ เมื่อตัวเองพร้อมที่จะบริหารองค์กรนั่นแสดงว่าองค์จะต้องได้รับการบริหารที่ดีแน่นอน ข้าพเจ้ายึดหลัการบริหารงานอย่างนี้มาโดยตลอด