สื่อการสอนในวิชาพระพุทธศาสนานั้นค่อนข้างมีน้อย  หากมีการผลิตสื่อการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาของวิชาก็จะดีไม่น้อย  ลองใช้สื่อหลายประเภทแล้วทั้ง power point   vdo(จากโปรแกรมCamtasai) ศูนย์การเรียน  บทเรียนสำเร็จรูป  ฯลฯ  อยากลองใช้สื่อมัลติมีเดียอื่นๆ  ใครมีความรู้ใหม่ๆเรื่องการผลิตสื่อแลกเปลี่ยนกันบ้างดีไหม  ยินดีจะแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีนะคะ