#อจภ


Research Director
OASYS Research Group
Username
paskorn
สมาชิกเลขที่
54037
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

การศึกษา

ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (2554)
Ph.D. in Computer Science (2011)

Department of Computer Science, University of Massachusetts, Boston


ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (2549)
M.S. in Computer Science (2006)

Department of Computer Science, University of Massachusetts, Boston


ปริญญาโท สาขา จิตวิทยาอุตสาหกรรมองค์กร (2544)
ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (2541)

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ความเชี่ยวชาญ

เทคโนโลยีระบบสารสนเทศเพื่อการเตือนภัยพิบัติ (ICT for Disaster Early Warning)

ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded Systems)

เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย (Wireless Sensor Network)

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด (Optimization Techniques)


ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

ระยะเวลา

คณะที่ปรึกษา โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำ เตือนภัยน้ำท่วม จังหวัดเชียงราย 2556-ปัจจุบัน

อาจารย์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2554-ปัจจุบัน

หัวหน้ากลุ่มวิจัย

OASYS Research Group

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2555-ปัจจุบัน

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย

2557-ปัจจุบัน

ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้
สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

2553-2554

ผู้ช่วยวิจัย / ผู้ช่วยสอน
Research Assistance /
Teaching Assistance

University of Massachusetts Boston
USA

2542-2552

ผู้ช่วยที่ปรึกษา

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

2545

ผู้จัดการโครงการ

โครงการเพิ่มศักยภาพ SME

สวทช ภาคเหนือ

2544

อาจารย์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2541-2543


พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท