ครั้งหนึ่งในการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาระดับชั้น ม.2   เป็นการสอนคาบสุดท้ายก่อนสอบปลายภาค  นักเรียนขอเวลาก่อนจบ 10 นาที แล้วมีตัวแทนห้อง  มากล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อการเรียนวิชานี้  ตัวแทนนักเรียนบอกว่า    รู้สึกประทับใจในการสอน   การเรียนมีความสนุกไม่น่าเบื่อ  และยังได้ร้องเพลงคุณครูกระดาษทรายมอบให้กับครูด้วย  เป็นความรู้สึกมีความสุขใจที่ได้รับผลตอบแทนเช่นนี้  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า  ครูมีบุคลิกที่ดี   มีการเตรียมความพร้อม   สอดแทรกตัวอย่างที่ สนุกสนานเป็นเรื่องไม่เครียด   เอาใจใส่กวดขันนักเรียน   ยังปลูก      ฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และนั่นคือความสุขครั้งหนึ่งที่ครูเคยได้รับจากนักเรียน