ในการเรียนทักษะวิชาพลศึกษาหลังจากเรียนแล้ว นักเรียนส่วนมากไม่ยอมฝึกฝนทักษะที่เรียนทำให้นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติทักษะที่เรียนไค้ถึงแม้จะมีการวัดผลทักษะ นักเรียนก็จะมาฝึกปฏิบัติทักษะก่อนหน้าเพียงเล็กน้อยทำให้ผลที่ได้ไม่ดีเท่าที่ควรและนักเรียนก็ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันซึ่งผิดวัตถุประสงค์ของพลศึกษา ผมได้ใช้วิธีวัดผลแบบสะสมคือกำหนดจำนวนให้นักเรียนปฏิบัติโดยมีพยานยืนยันว่าปฏิบัติครบตามจำนวนที่กำหนดจริงถ้านักเรียนปฏิบัติครบตามวันเวลาและจำนวนที่กำหนดจะได้คะแนนเต็ม ถ้าได้ไม่ครบหรือทำได้ครบแต่จำนวนวันมากกว่าที่กำหนดก็จะได้คะแนนน้อยลงมา ในการวัดผลแบบนี้ต้องพูดให้นักเรียนซื้อสัตย์และครูต้องคอยตรวจสอบเป็นประจำจากที่ได้ใช้วิธีนี้จะเห็นว่ามีนักเรียนมาฝึกปฏิบัติในช่วงพักกลางวันและตอนเย็นเป็นจำนวนมากทุกวันเพราะนักเรียนต้องการได้คะแนนเต็ม