งานวิจัยที่สนใจ

  ติดต่อ

  โครงสร้างทางภาษาภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์  
       โปสเตอร์เผยแพร่งานวิจัยของ รองศาสตราจารย์สุพัตรา  จิรนันทนาภรณ์ และ    รองศาสตราจารย์อัญชลี  สิงห์น้อย อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาศาสตร์ ภาควิชาภาษาและคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์   และได้ตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม มิถุนายน 2548

งานวิจัยโครงสร้างทางภาษาภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ รายงานการวิจัยเรื่องภูมินามของหมู่บ้านในเขตภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นการ วิเคราะห์โครงสร้างทางภาษาของชื่อหมู่บ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน 516ชื่อ โดยจากการ พิจารณาโครงสร้างคำของชื่อหมู่บ้านพบว่าโครงสร้างคำของหมู่บ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วยคำมูลคำเดียว คำมูลสองคำ คำมูลสามคำ คำมูลสี่คำ และคำมูลห้าคำ

นอกจากนี้ผลการ วิเคราะห์จำแนกชื่อหมู่บ้านตามลักษณะทางความหมาย พบว่าสามารถแบ่งออกได้เป็นกลุ่ม ความหมายได้แก่ น้ำและแหล่งน้ำ ภูเขาและที่ราบสูง สิ่งก่อสร้าง/สถานที่ ดินแดน/กลุ่ม/ส่วน/ ตำแหน่ง  /ทิศทาง แร่ธาตุ/วัตถุธรรมชาติ พืชพรรณธรรมชาติ สัตว์ สิ่งของ อวัยวะ อาชีพ ความเป็นสิริมงคล คุณลักษณะ กิริยาอาการ จำนวน/ปริมาณ และอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มข้างต้นได้

ทั้งนี้ในการจำแนกกลุ่มความหมายของชื่อหมู่บ้านได้พิจารณาเฉพาะคำมูลคำแรกที่ต่อจากคำว่าบ้านเป็นหลัก จากนั้นจึงพิจารณาคำมูลถัดไปหากคำมูลแรกมีความกำกวม  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sureepornch

หมายเลขบันทึก: 42624, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-21 14:36:31+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #โครงสร้างทางภาษาภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)