งานวิจัยที่สนใจ

โครงสร้างทางภาษาภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์
       โปสเตอร์เผยแพร่งานวิจัยของ รองศาสตราจารย์สุพัตรา  จิรนันทนาภรณ์ และ    รองศาสตราจารย์อัญชลี  สิงห์น้อย อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาศาสตร์ ภาควิชาภาษาและคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์   และได้ตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม มิถุนายน 2548

งานวิจัยโครงสร้างทางภาษาภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ รายงานการวิจัยเรื่องภูมินามของหมู่บ้านในเขตภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นการ วิเคราะห์โครงสร้างทางภาษาของชื่อหมู่บ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน 516ชื่อ โดยจากการ พิจารณาโครงสร้างคำของชื่อหมู่บ้านพบว่าโครงสร้างคำของหมู่บ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วยคำมูลคำเดียว คำมูลสองคำ คำมูลสามคำ คำมูลสี่คำ และคำมูลห้าคำ

นอกจากนี้ผลการ วิเคราะห์จำแนกชื่อหมู่บ้านตามลักษณะทางความหมาย พบว่าสามารถแบ่งออกได้เป็นกลุ่ม ความหมายได้แก่ น้ำและแหล่งน้ำ ภูเขาและที่ราบสูง สิ่งก่อสร้าง/สถานที่ ดินแดน/กลุ่ม/ส่วน/ ตำแหน่ง  /ทิศทาง แร่ธาตุ/วัตถุธรรมชาติ พืชพรรณธรรมชาติ สัตว์ สิ่งของ อวัยวะ อาชีพ ความเป็นสิริมงคล คุณลักษณะ กิริยาอาการ จำนวน/ปริมาณ และอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มข้างต้นได้

ทั้งนี้ในการจำแนกกลุ่มความหมายของชื่อหมู่บ้านได้พิจารณาเฉพาะคำมูลคำแรกที่ต่อจากคำว่าบ้านเป็นหลัก จากนั้นจึงพิจารณาคำมูลถัดไปหากคำมูลแรกมีความกำกวม  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sureepornch

คำสำคัญ (Tags)#โครงสร้างทางภาษาภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์

หมายเลขบันทึก: 42624, เขียน: 04 Aug 2006 @ 17:24 (), แก้ไข: 21 May 2012 @ 14:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)