อยากให้เรียนรู้และรับทราบกันให้ทั่วไปว่า ปัญหาหนึ่งที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยเรา กำลังประสบนั่นคือ การทำงานในวันศุกร์ ซึ่งขณะนี้ข้าราชการทุกหน่วยงานกำลังระแวดระวังตัวกันมากขึ้นกับการทำงานในวันศุกร์ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รักษาความสงบสุขของบ้านของเมือง พอถึงวันศุกร์ก็จะเป็นการปฏิบัติเป็นกรณีพิเศษมากๆ ร้านค้าหลายแห่งงดขายของในวันศุกร์ โรงเรียนบางโรงให้เด็กใส่ชุดชุมชนแทนชุดนักเรียนในวันดังกล่าว ก็มี เรียนให้ทราบง่ายๆก็คือ ต่างก็กลัววันศุกร์กัน จึงอยากเรียนให้ทราบถึงความสำคัญของวันศุกร์ว่า ที่แท้จริงวันศุกร์ในอิสลามนั้นมีความสำคัญเช่นใด
         วันศุกร์(วันญุมอะฮฺ) นั้นในอิสลามถือว่าเป็นระดับหัวหน้าวันเลยที่เดียวจากบรรดาวันทั้งหลาย ซึ่งเป็นวันที่อัลลอฮฺทรงกำหนดสำหรับบรรดามุสลิม(รายงานโดยอิบนิมาญะฮฺ)
         วันศุกร์เป็นวันที่ถูกกล่าวไว้ในคัมภึร์อัล-กุรอาน เป็นวันที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมานับแต่การสร้างจักรวาล และเป็นวันที่มนุษย์คนแรกของโลกคือท่านนบีอาดัมถูกขับ(จากสวรรค์) และในวันศุกร์เช่นกัน ท่านได้รับการเตาบะฮฺ(อภัยโทษ) และถูกเก็บตัว(เสียชีวิต) และในวันศุกร์ปรภพจะอุบัติขึ้น
         สำหรับมุสลิมทั่วไปได้ถูกกำหนดให้วันศุกร์เป็นวันสำคัญในรอบสัปดาห์ ซึ่งได้กำหนดให้มุสลิมทุกคนต้องไปละหมาดร่วมกัน ณ มัสยิดในหมู่บ้าน จำนวน 2 ร็อกอะฮฺ โดยเฉพาะผู้ชายนั้นจะหยุดพักการทำงานต่างๆเพื่อปฏิบัติละหมาดวันศุกรฺร่วมกัน หากเป็นประเทศมุสลิมก็จะถือเอาวันศุกร์เป็นวันหยุดงานประจำสัปดาห์ แต่ในประเทศไทยจะเห็นว่าเมื่อถึงวันศุกร์ตามมัสยิดต่างๆในชุมชนจะมีคนไปร่วมละหมาดกันทุกแห่ง
         การร่วมประกอบศาสนกิจรวมกันนั้น อิสลามมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความสำนึกในความเป็นพี่น้องกันตามอุดมการณ์ของอิสลาม การที่ได้มาพบปะกันทุกวันศุกร์ ได้สัมผัสมือและทักทายกัน ปฏิบัติศาสนกิจร่วมกัน ไม่มีคำว่า นาย บ่าว หัวหน้า ลูกน้อง ฯลฯ ทุกคนเท่าเทียมกันหมด ทั้งโดยพฤตินัยและนิตินัยต่อพระผู้เป็นเจ้าและได้ฟังโอวาทถึงคำสั่งสอนจากหลักธรรมในศาสนาอิสลาม และหลังจากละหมาดแล้ว ก็จะได้ถือโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน            ด้วยประการฉะนี้ ผู้เขียนบันทึกเองก็ไม่อาจจะทราบได้ว่า ทำไมวันศุกร์ในบ้านเรา(ใต้)ขณะนี้จึงมีแต่ความกลัวกัน ช่วยหน่อย <p> </p>