สรุปการเข้าฟังรายงานวิจัย

การสร้างบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการบริหารจัดการที่ดีในองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

         งานวิจัยชิ้นนี้เป็นของรองศาสตราจารย์ ดร.สนม  ครุฑเมือง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย     ภาษาไทยและคติชนวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย  โครงการวิจัยเครือข่าย  มหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนล่าง และได้นำเสนอในงานนเรศวรวิจัยครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2549 ณ ห้องเอกาทศรถ 3 สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้าง  และหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  การบริหารจัดการที่ดีในองค์การบริหารส่วนตำบล  จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพื่อประเมินผลความคิดเห็นการใช้บทเรียนสำเร็จรูป 

ผลการวิจัยพบว่า

            1.  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยผู้วิจัยได้สร้างบทเรียน        สำเร็จรูป เรื่อง การบริหารจัดการที่ดีในองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  จำนวน  52  กรอบ  มีแบบฝึกจำนวน  69  แห่ง  นำบทเรียนสำเร็จรูป  ไปหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  ซึ่ง        80  ตัวแรก  คือ  ค่าเฉลี่ยโดยคิดเป็นร้อยละของประชากรที่ทำแบบฝึกได้ถูกต้อง  ส่วน  80  ตัวหลัง  คือ  ค่าเฉลี่ย

โดยคิดเป็นร้อยละของประชากรที่ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้ถูกต้อง ผลการวิจัยครั้งนี้ปรากฏว่าบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  การบริหารจัดการที่ดีในองค์การบริหารส่วนตำบล  จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สร้างขึ้น  มีค่า 82.21/80.76 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 แสดงว่าบทเรียนสำเร็จรูปที่สร้างขึ้น สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

              2.  การประเมินผลความคิดเห็นการใช้บทเรียนสำเร็จรูปหลังจากสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ศึกษาและทดลองบทเรียนสำเร็จรูปไปแล้ว โดยมีประชากรกลุ่มเดิมตอบแบบสอบถาม  จำนวน  696  คนผลการประเมินความคิดเห็น  โดยภาพรวมสรุปว่ามีค่าเฉลี่ย  3.07  แสดงว่าสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นด้วยกับข้อมูลที่สอบถามในระดับปานกลาง และได้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมมีค่าเฉลี่ย  0.95
 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sureepornch

คำสำคัญ (Tags)#จังหวัดอุตรดิตถ์#การสร้างบทเรียนสำเร็จรูป#เรื่องการบริหารจัดการที่ดีในองค์การบริหารส่วนตำบล#โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

หมายเลขบันทึก: 42632, เขียน: 04 Aug 2006 @ 18:12 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)