ยอดสรุป Case ทั้งหมด

  ติดต่อ

รายวิชา พย . 655 ปฏิบัติการพยาบาลปฐมภูมิผู้ใช้บริการภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง และ ครอบครัว นักศึกษา  นายศราวุธ  อยู่เกษม                รหัสประจำตัวนักศึกษา 4814030625

วัน/เดือน/ปี ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ผู้รับบริการ อายุ(ปี) การวินิจฉัยโรค อาจารย์นิเทศ
20 มิ.ย.49 1 นางสังเวียน  อ่ำเกษม *** 75 DM,HT ดร.มยุรี  นิรัตธราดร
  2 นางนันท์มนัส  ทิมทอง 46 DM,HT ดร.มยุรี  นิรัตธราดร
  3 นางสมพร  ธารานิติกุล 60 HT,DM ดร.มยุรี  นิรัตธราดร
  4 นายเฉลียว  สิงห์วิจารณ์ 85 HT ดร.มยุรี  นิรัตธราดร
  5 รตท.ประเทือง  คู่สันเทียะ 65 HT ดร.มยุรี  นิรัตธราดร
28 มิ.ย.49 6 นางกิมจู  แซ่ซึ้ง  *** 63 HT,DM,DLP,CHF,OA-Knee ดร.โยทะกา  ภคพงศ์
6 ก.ค. 49 7 นางรำพรรณ์  สุดทรวง 69 OA-knee ดร.โยทะกา  ภคพงศ์
7 ก.ค.49 8 นายเฉลิม  บุญจร 62 HT,OA-Knee ดร.โยทะกา  ภคพงศ์
  9 นางบุปผา  อุ่นเรือง 53 DM,DLP,OA-Knee ดร.โยทะกา  ภคพงศ์
  10 นางละเอียด  คล้ายสุพรรณ 58 DM,HT,DLP ดร.โยทะกา  ภคพงศ์
13 ก.ค.49 11 น.ส.ศรัญญา ชูกลิ่น 39 LBP ผศ.ดร.ธีรนุช  ห้านิรัติศัย
  12 พ.อ.อ.อภิศักดิ์  เสนาไชย 34 LBP ผศ.ดร.ธีรนุช  ห้านิรัติศัย
14 ก.ค.49 13 ด.ญ.รัตนมน  อ่อนบึงพร้าว 6 SLE ดร.ปรีย์กมล  รัชนกุล
20 ก.ค.49 14 นางสาคร  ชมเชย 75 HT,DLP,OA-Knee ดร.ปรีย์กมล  รัชนกุล
  15 นายชนะชัย  โชติช่วง 37 HT,DM ดร.ปรีย์กมล  รัชนกุล
21 ก.ค.49 16 นายจำรัส  กสิกรรม 62 HT,OA-Knee ผศ.ดร.ธีรนุช  ห้านิรัติศัย
 

*** Long Case

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอน

หมายเลขบันทึก: 42191, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-10 20:02:27+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #รายงาน#ผู้รับบริการ#สรุปจำนวน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)