บุคลากรจากหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร  90  หน่วยงาน  เข้าอบรม  "การส่งข่าวสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต"  เมื่อวันที่  2  สิงหาคม  2549  ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ชั้น  1  อาคาร  4  โดยมี  อ.ยุติธรรม  ปรมะ  หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  เป็นวิทยากร

 

Dscf0023 แสดงผล
ดาวน์โหลด