แนวทางในการแก้ไข -อาจจะต้องเริ่มจากการน้อมนำธรรมะมาใช้ทั้งในด้านของการรู้จักให้อภัย และ เมตตาธรรม  โดยเฉพาะถ้าคนที่เริ่มเห็นปัญหาความขัดแย้งและต้องการที่จะแก้ไขมีสถานะเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัว หรือเป็นผู้ที่มีคุณวัยวุฒิ-คุณวุฒิที่เหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง เช่น เป็นพ่อแม่ เพราะบางทีก็อาจคิดเข้าข้างตัวเอง หรือ เอาเกณฑ์ของตนเองเป็นที่ตั้งในการตัดสินปัญหาของลูกวัยรุ่น 

 ส่วนลูกเองก็วู่วาม ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ท่าทีการแสดงออกให้สุภาพ หรือ ดีพอที่จะทำให้พ่อแม่ไม่เกิดความระคายเคืองต่อคำพูด หรือการใช้เหตุผลของเขา 

  หลายครอบครัวที่ไม่ใช่ว่าพ่อแม่จะไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็น/เหตุผลของเด็ก  แต่พ่อแม่อาจกำลัง  Anti กับท่าทีที่เด็กสื่อออกมาและพยายามอยากจะแก้ไขให้เด็กปรับสีหน้าน้ำเสียงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ตนเองพอใจ แทนการพิจารณาถึงรายละเอียด/เหตุผลที่เด็กอยากจะสื่อสาร  

ปฏิกิริยาที่รีบต่อต้าน/มุ่งเอาชนะกันเช่นนี้นี่เองที่ทำให้เสริมความกดดันมากยิ่งขึ้น และ Cut-off ก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้น