เก็บภาพเวทีคุณอำนวย มาฝากค่ะ เริ่มต้นที่   AARของ พี่เม่ย   เก็บประเด็นของพี่เม่ย 1  เก็บประเด็นของพี่พี่เม่ย 2  AAR ของคุณรัตติยา  ภาพสรุปคุณอำนวยจากบันทึกพี่เม่ย  DARของคุณรัตติยา   บันทึกของดิฉันเกี่ยวกับเหตการณ์  บันทึกคุณชายขอบก่อนการจัดเวที และบันทึกคุณตานี และภาพบรรยากาศในเวที จากท่านอาจารย์ JJ  

        เวทีคุณอำนวยเมื่ อ20-21 กรกฏาคม 49  ขอประมวลทุกอย่างไว้ที่นี่ จากแบบประเมินผลโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 เห็นว่าเขาคงเป็นคุณอำนวยได้ลำบากหากต้องมีคุณสมบัติถึง 58 ข้อ ตามที่ได้ร่วมสกัดแก่นความรู้กัน ผู้เข้าร่วมเวทีมีความเห็นว่าสมรรถนะคุณอำนวยตามทศพักตร์ ที่ สคส.ประมวลไว้ click  สมบูรณ์ดีแล้วและต้องพัฒนาตนเองให้ได้ตามนั้น พร้อมให้ความเห็นว่าควรให้เวลากับการ คุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในวงย่อยให้มากกว่า การแลกเปลี่ยนในวงใหญ่  และผู้เข้าฯสะท้อนว่าไม่ทราบแน่ชัดถึงความต่างของระดับการเป็นคุณอำนวย ของหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัย หรือแห่งชาติต่างกันที่ประเด็นใด จากแบบทดสอบก่อนเข้าและหลังเข้ากระบวนการตัวเลขการประเมินตนเองประเด็นความรู้ความเข้าใจตามทศพักตร์คุณอำนวย ตัวเลขคะแนนขยับจาก 2.5 ไปที่ 2.8 จากคะแนนเต็ม 5

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการจัดเวที
1.การคัดเลือกผู้เข้าอบรม ให้ คณะหน่วยงานส่งชื่อ ไม่ได้ระบุคนทำให้ผู้เข้าคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ต้องการ คณะส่งผู้ที่อยากให้เป็นมากกว่าผู้ที่เป็นโดยธรรมชาติ  ครั้งต่อไปเราควรระบุตัวผู้เข้าจาก"วิธีแมวมอง"
2.การสะกัดแก่นในวันนั้นไม่ได้สกัดจากเรื่องเล่าตามที่ควรจะเป็น แต่สกัดจากการถกเถียง คิดว่า...น่าจะ......สาว่า...... เนื่องจากผู้เข้ามีความต่างในความรู้ ความเข้าใจหน้าที่ คุณอำนวย 
3.เป้าหมายของผู้จัด กับเป้าหมายวิทยากรควรมีจุดที่ใกล้กันที่สุด
4.ผู้ร่วม ลปรร.จะชอบการแลกเปลี่ยนในวงเล็กมากกว่าวงใหญ่
5.เราได้หน่ออ่อนจากเวทีนี้มากมาย ที่เหลือเป็นการฟูมฟักให้หน่ออ่อนเจริญเติบโต โดยกรรมวิธีเสริมสร้างจากหน่วยงานและทีมสนับสนุนตรงกลาง การปล่อยเป็นธรรมชาติ หน่ออ่อนที่แตกตัวแบบไม่สมบูรณ์จะเหี่ยวเฉาตายไป
6.การใช้ชื่อ หลักสูตร "คุณอำนวย" ไม่ดีเพราะผู้เข้าจะมาแบบตั้งคำถามว่า คุณอำนวยคือใคร เมื่อจบกระบวนการแล้วหากเขายังตอบไม่ได้ว่าคุณอำนวย "คือฉันเอง" การอบรมอาจสูญเปล่า ควรใช้ชื่อว่าหลักสูตร "ผู้สร้างมูลค่าเพิ่มของหน่วยงาน" ประมาณนั้นเป็นแรงให้ฮึกเฮิมกลับไปทำหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการ ลปรร.ในแวดวงใกล้ตัว  และนี่คือภาพวาดโลกใหม่ในมือคุณอำนวยที่ประมวลสมรถนะคุณอำนวยไว้ วาดโดย "น้องโอม" นักกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี "ประธานคุณอำนวย รุ่นที่ 1 ม.อ."  สร้างสรรค์มากค่ะ 
พร้อมนี้ดิฉันขอขอบคุณทีมงาน KFC(op) บ้านผู้หว่านมา ณ โอกาสนี้ค่ะ โดยเฉพาะท่าน อ.จิตเจิรญ ไชยาคำ  คุณชายขอบ  พี่เม่ย และคุณเที่ยง จารุมณี ที่ขาดเสียไม่ได้ ดร.จันทวรรณ พี่โอ๋-อโณทัย คุณเนาวรัตน์ สะอิด และทีมงานทุกท่าน  ที่เป็นส่วนร่วม ในการบ่มเพาะหน่ออ่อน (ขออนุญาติยืมคำท่านอาจารย์หมอวิจารณ์มาใช้) ของเรา ขอบคุณค่ะ