ขอแสดงความยินดีกับบุคคลผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ จาก มน. ปี 49 (2)

    บันทึกนี้ผมนำมาลงต่อจากบันทึกที่แล้ว รางวัลประเภทบุคลากรดีเด่น ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2549 มีผู้ได้รับรางวัลนี้ จำนวน 5 ท่าน ขอร่วมแสดงความยินดีกับทั้ง 4 ท่านด้วยครับ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล
  อาจารย์สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ท่านเป็นผู้มุ่งมั่นในการค้นคว้าวิจัยอย่างจริงจัง มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอาจารย์ที่ดี อุทิศตนให้กับงานสอนและงานวิชาการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีผลงานและประสบการณ์เป็นที่ยอมรับขององค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ๆ จนได้รับรางวัลการเผยแพร่งานวิจัยประเภทอนุสิทธิบัตร คือ วิธีการทำอัลจิเนต/ไคโตซานไมโครแคปซูลสำหรับเก็บน้ำมัน
 •  รองศาสตราจารย์เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย
   อาจารย์สังกัดภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ท่านนี้ชาว UKM คงรู้จักท่านเป็นอย่างดี)

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มุ่งมั่นอุทิศตนให้กับงานสอนและงานวิจัยอย่างจริงจรังได้นำความรู้และประสบการณ์เผยแพร่ให้แก่นิสิตด้วยความเอาใจใส่และรับผิดชอบอย่างดียิ่ง  และเป็นกำลังสำคัญในด้านการบริการและการพัฒนาวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์
 • ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์
  อาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารและการวิจัย ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนางานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นที่รักและไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา

 • นางสาวพรรณงาม ลักษณ์สุชน
  นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

  เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน ตั้งใจมุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างจริงจัง มีจิตสำนึกในวิชาชีพ มีการจัดระบบการทำงานโดยใช้องค์ความรู้เพื่อพัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพเกิดผลดีต่องานประชาสัมพันธ์ และต่อประชาคมทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
 • ปีนี้ผมได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลดังกล่าวด้วยครับ 

  ช่วงตอนที่ได้รับรางวัลไม่ได้ร่วมแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับรางวัล จึงขอร่วมแสดงความยินดีผ่านบล็อกครับ


                                                                              บอย สหเวช
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (1)

ขอขอบคุณอาจารย์บอย...                                    

 • ขอแสดงความยินดีกับคนดีทุกท่าน
 • สังคมที่ยกย่องคนดี(ไม่ใช่คนที่ได้ดีโดยไม่ชอบธรรม)ย่อมหวังความสุข ความเจริญ ความสำเร็จได้โดยแท้
 • องค์กรที่ทำประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย... ขอเรียนเสนอ "สคส. + Go2Know" เข้ารับรางวัลครับ(ปีนี้หรือปีต่อไปก็ได้)

หมายเลขบันทึก

41855

เขียน

31 Jul 2006 @ 17:43
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 15:30
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก