ขอแสดงความยินดีกับบุคคลผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ จาก มน. ปี 49 (1)

         เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2549 ตรงกับวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยนอกจากจะมีการกล่าวทำพิธีบวงสรวง และกล่าวคำถวายราชสดุดีแต่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้ว มีการมอบรางวัลให้กับบุคคลผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติด้วย ซึ่งมีการมอบรางวัลเป็นประจำทุกปี โดยมีการทำพิธีบริเวณลานสมเด็จพระนเรศวรฯ  โดยมีการแบ่งรางวัลออกเป็น 4 ประเภทคือ

 • ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น
 • ประเภทองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย
 • ประเภทบุคลากรดีเด่น
 • ประเภทข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ  ภาพในงานสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร (29 กรกฎาคม 49)
  ภาพถ่ายโดย : คุณเกษม พิทักษ์สืบสกุล (พนักงานขับรถ คณะสหเวชศาสตร์)

        ปีนี้ในช่วงที่มีการกล่าวคำถวายราชสดุดีแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีฝนตกพรำ ๆ ด้วย เหมือนกับเป็นน้ำมนต์ที่ปะพรมให้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข

         ผมจึงขอร่วมแสดงความยินดีและนำคำกล่าวเชิดชูเกียรติของบุคคลผู้ได้รับรางวัลมาบันทึกไว้ในบล็อกด้วย

                                  รางวัลประเภทศิษย์เก่าดีเด่น

 • ดร.ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์

  การศึกษา  - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
                      สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
                    - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
                      มหาวิทยาลัยนเรศวร 
                    - ปร.ด. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   ดร.ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ในภาควิชจุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านงานวิชาการ มีผลงานที่ได้รับการยกย่องเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีหลักการประพฤติปฏิบัติตนในการครองตน ครองคน และครองงาน มุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ นอกจากความสามารถในด้านงานวิชาการแล้ว ยังมีความสามารถในด้านการบริหารงานโดยได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร จัดการธุรกิจสุขภาพและชุมชนสัมพันธ์อันเป็นสิ่งผลักดันให้เกิดงานด้านธุรกิจสุขภาพของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • นายประทีป สุขโสภา

  การศึกษา  การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัย
                   ศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก

  ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย ปฏิบัติงานหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น อุตสาหะกับงานด้านบริการ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านการศึกษา นอกจากบทบาทในด้านการพัฒนางานด้านการศึกษาแล้ว ยังเป็นผู้ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาสังคม โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการพุทธสมาคมสวรรคโลกในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย รองประธานคณะกรรมการสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย นอกจากนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยสาขาศิลปการแสดง


                                                                                 บอย สหเวช
    

 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#2549#คณะสหเวชศาสตร์#สถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร

หมายเลขบันทึก: 41851, เขียน: 31 Jul 2006 @ 17:12 (), แก้ไข: 08 Jun 2012 @ 17:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ขอขอบคุณอาจารย์บอย...                                    

 • ขอแสดงความยินดีกับคนดีทุกท่าน
 • สังคมที่ยกย่องคนดี(ไม่ใช่คนที่ได้ดีโดยไม่ชอบธรรม)ย่อมหวังความสุข ความเจริญ ความสำเร็จได้โดยแท้
 • องค์กรที่ทำประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย... ขอเรียนเสนอ "สคส. + Go2Know" เข้ารับรางวัลครับ(ปีนี้หรือปีต่อไปก็ได้)