แผนการทำงานในเดือนสิงหาคม  2549


   วันที่                                กิจกรรม


      1           - เวทีเสวนาเครือข่าย ตำบลนาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร

    3-4          - ทีม PAR ตำบลคลองลานพัฒนา ลปรร.และศึกษาดูงานพืชปลอดภัยกับกลุ่มเกษตรธรรมชาติบ้านนาป่าแดง ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย

    7-9          -  การติดตามนิเทศงานประจำเดือน

   9 -11        -  กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ กรมส่งเสริมการเกษตร นำคณะทำงาน KM มาศึกษาดูงาน ลปรร.ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร

     17          - ผมได้รับการประสานไปร่วมเล่าประสบการณ์ในงาน    KM ของกรมทางหลวง ที่ จังหวัดเชียงใหม่

                   - การประชุมสรุปความก้าวหน้า คณะทำงาน PAR พืชปลอดภัยจังหวัดกำแพงเพชร

  21-22       - คุณรังสรรค์ เลิศสูงเนิน และคุณเสนาะ  ยิ้มสบาย อบรมการจัดการความรู้ที่เกี่ยวกับการลิขิต ณ กรมส่งเสริมการเกษตร

     21          - ช่วง 16.30-17.30 ผมจะเข้าร่วม ลปรร.การเขียนบล็อก ที่กรมส่งเสริมการเกษตร ให้แก่คุณลิขิตจังหวัดนำร่อง

                   - การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักส่งเสริมระดับอำเภอสาย 1 ณ อ.ลานกระบือ

     22          - การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักส่งเสริมระดับอำเภอสาย 2 ณ อำเภอขาณุวรลักษบุรี 

  24 -25      - การนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัย PAR ณ กรมส่งเสริมการเกษตร


วีรยุทธ  สมป่าสัก