๏เพราะพระองค์เหนื่อยล้ามาเนิ่นแล้ว
เพราะพระแผ้วพรวนดินมิสิ้นสุด
เพราะดินแตกแยกผืนต้องยืนยุด
พระเพียรฉุดดินคืนเป็นผืนเดียว
สองพระกรเคยแกร่งแรงกลับถอย
ดินต้องคอยรวมแก่นให้แน่นเหนียว
หนึ่งพระทัยเฝ้าถวิลดินกลมเกลียว
หนึ่งพระองค์เพิ่มแรงเรี่ยวเมื่อดินดี
ดินสัญญาจะน้อมนำคำสั่งสอน
ความพอเพียงสังวรในวิถี
ผนึกดินทั่วหล้าสามัคคี
ถวายเป็นราชพลีแด่พระองค์๚