เครื่องมือ

เครื่องมือ มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ว่า
"สิ่งของสำหรับใช้ในการงาน
โดยปริยายหมายถึงคนหรือสิ่งที่ใช้ทำประโยชน์อย่างเครื่องมือ"
เครื่องมือมิได้มีคุณค่ามากพอที่จะระลึกถึง
เป็นก็เพียงแค่เพื่อผลประโยชน์ของผู้ใช้ เท่านั้น

อย่าทำตนเป็นเครื่องมือของใคร

[ ๑ ต.ค. ๒๕๔๕,๑๒:๓๓:๔๑ ]