พัฒนาศักยภาพองค์กรโดยสร้างพลังการคิดและวิธีทำงานแนวราบของบุคลากร  

เมื่อ 27-28 กรกฎาคม 2549 ผมได้ไปช่วย ดร.อัศนีย์ ปาจีนบูรวรรณ์  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ จัดเวทีสร้างศักยภาพองค์กร เรื่อง กระบวนการคิดเชิงระบบกับการทำแผนภาพการคิด (Mind Map) เน้นพลังการเรียนรู้อย่างตื่นตัวของปัจเจก และวิธีทำงานด้วยกันแบบแนวราบ เพื่อเป็นอีกส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ และการจัดการความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง 

      สานพลังเครืข่าย ต่อยอดจากเวทีเครือข่าย UKM  

ทีมของเรา 3 คน ที่ไปช่วยคณะเกษตรฯ ของ ม.ขอนแก่น เป็นทีมที่เรียนรู้การวิจัยสร้างสุขภาพในชุมชน โครงการฯคลองใหม่ ของเครือข่ายวิจัยลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง  มหาวิทยาลัยมหิดล คือ ผม จากสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน ผศ.ดร.ฉัตรเฉลิม  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา  และ อาจารย์ประภพ  ด่านเศรษฐกุล ผู้บริหารจัดการเครือข่ายนักวิจัยในโครงการ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว  ท่านอาจารย์ ดร.อัศนีย์ กับ ดร.ฉัตรเฉลิม  ท่านได้พบกันจากการทำงานกลุ่มย่อยเมื่อครั้งเวที UKM ที่หาดใหญ่ ท่านเลยชวน ดร.ฉัตรเฉลิม ไปช่วยจัดกระบวนการให้  ดร.ฉัตรเฉลิม  มาชวนผมอีกต่อหนึ่ง  เราก็เลยพากันไปแบบเอาแรงกัน  โดยหวังว่า  สักวันหนึ่ง ทีมของ เกษตร มข. จะมาช่วยเรา.....อาจารย์หมอประเวศเคยให้หลักคิดอย่างหนึ่งว่า ในเวทีที่มีเพื่อนจากภายนอกองค์กรมาเรียนรู้ด้วยนั้น  จะทำให้เราได้โลกทัศน์กว้างและเราจะมีความตื่นรู้ดีกว่าเรียนรู้กันเองแต่โดยลำพัง

      เห็นสปิริตคนเกษตร  

ทีมของคณะเกษตรฯ มข. มาร่วมเวทีอย่างหลากหลาย เกือบ 50 คนประกอบด้วยอาจารย์จากทุกสาขาวิชา  นักวิจัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนหลายท่านเป็นคณาจารย์รุ่นอาวุโส ซึ่ง ดร.อัศนีย์ออกปากแสดงความประทับใจอยู่มิได้ขาดว่าดีใจและมีกำลังใจมาก  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีมีชีวิตชีวาเป็นที่สุด  ดร.ฉัตรเฉลิมบอกว่า เห็นอย่างซาบซึ้งถึงจิตวิญญาณความเป็นชาวเกษตรศาสตร์...ลูกทุ่งๆ  กันเอง   สนุกสนาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันฉันท์มิตร 

      ต่างได้เรียนรู้ผ่านการทำงานช่วยกัน  

ตลอดกระบวนการเวที จะมีการสรุปบทเรียน สะท้อนความคิด เติมเต็มหลักวิชาให้กัน และแลกเปลี่ยนความบันดาลใจ ทั้มทีมมหิดลกับทีมเกษตรฯ มข. เลยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งประสบการณ์ วิชาการและความเชื่อมโยง-ผสมผสานกันระหว่างมิติสุขภาพ กับเกษตรศาสตร์ พวกเราได้เรียนรู้เพื่อสะท้อนกลับสู่การทำวิจัยสุขภาพในพื้นที่เยอะเลย.