สองวันที่ผ่านมาดิฉันมีโอกาสร่วมทำหน้าที่คุณอำนวยกับ ดร.วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์ จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "พัฒนาจิตบริการ" ให้กับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 45 คน ตามบันทึกที่เคยกล่าวเขียนไว้ใน  โครงการอบรม เราออกแบบเป็น 3 ช่วง โดยใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 ช่วงและระดมสมอง1 ช่วง  แบ่งกลุ่มละ 8 คน พอดีกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ช่วงที่ 1 เรื่องเล่าเร้าพลังการบริการที่ภาคภูมิใจ
ช่วงที่ 2 เรื่องเล่าเร้าพลัง "การสื่อสาร"เพื่อการบริการที่ท่านภาคภูมิใจ"
และช่วงที่ 3 ให้ร่วมระดมสมอง กลุ่มจะกลับไปทำอะไรต่อเนื่องจากการอบรมครั้งนี้  และช่วงท้ายมีการทำ AAR โดยตัวแทนกลุ่มละ 3 คน 
บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นไปได้ดี เพราะทุกคนต่างทำงานมานานมีประสบการณ์เรื่องบริการกันทุกคนการเล่าเรื่องจึงมีสีสรรยิ่งนัก ประกอบกับกลุ่มมีความไว้วางในกันในระดับหนึ่งจึงเล่าเรื่องราวของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ ดิฉันประเมินโดยการสังเกตช่วงที่ 2 การเล่าเรื่องประสบการณ์ไม่หลากหลายมากนักส่วนใหญ่เป็นเรื่องความต่างของวัฒนธรรมภาษากับพื้นที่ ที่ใช้สื่อสาร  เรื่องเล่าจึงไม่ยาวนักและมีการฮากันตลอดเวลา ทำให้ทำลายสมาธิกลุ่มข้างเคียง ในช่วงของการทำ AAR สมาชิกคนหนึ่งสะท้อนว่าเป็นการเขาอบรมที่เขาได้แสดงความเห็นมากที่สุดในรอบสิบปีที่ทำงานมา เขาสนุกประทับใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมตลอดเวลา อีกท่านสะท้อนว่า เดิมการจัดการความรู้ หรือองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เขารับรู้มา เขารู้สึกว่ายากและไม่ใช่เรื่องของเขาที่จะต้องทำ มาอบรมครั้งนี้จึงเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของทุกคนและใกล้ตัวมากทำได้ทันที ตลอดเวลา ที่ได้อีกอย่างคือรู้ว่า"ความรู้ฝังลึก" มีอยู่ในทุกคน เรื่องเล่าธรรมดาของเขาที่เล่ากลุ่มจับประเด็นจากเขาได้ว่า "การบริการที่ทำจากใจที่ปรารถนาให้คนอื่นสะดวก" กับ "บริการเพราะมีหน้าที่ต้องบริการต้องทำหน้าที่ให้ดี"  มีคุณค่าต่างกัน  วันนั้นทุกคนต่างเบิกบานและประหลาดใจกับบรรยากาศความสุขจากเรื่องเล่าแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่ม