นี่ก็เป็นกุศโลบายขับเคลื่อนความเป็นเลิศด้านการวิจัย ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


          เป็นการให้ทุนนักศึกษาปริญญาเอก   เพื่อดึงดูดเด็กเก่งมาเรียน

          ผมมีความเชื่อว่า นักศึกษาที่เก่ง คือ สินทรัพย์ทางปัญญาของมหาวิทยาลัย     มหาวิทยาลัยต้องมีวิธีดึงดูดเด็กที่มีปัญญาเลิศมาเรียน            และใช้เด็กเหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นความคึกคักทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

วิจารณ์   พานิช
18 ก.ค. 49