ขอเชิญชวนร่วมงาน ม.อ.วิชาการ ณ วิทยาเขตปัตตานี

เป็นโอกาสที่ดีในช่วง ม.อ.วิชาการ ผมอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับ

เพราะจะเป็นเวทีให้เราทุกคนได้แสดงศักยภาพของหน่วยงานในการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆครับ

สำหรับงานกิจกรรมได้เข้าร่วมในการนำเสนอผลงานวิจัย

ดังรายละเอียดในบทคัดย่อครับ

http://bunga.pn.psu.ac.th/~tanusak/student/news_research/Abstracts_Thai.pdf

http://bunga.pn.psu.ac.th/~tanusak/student/news_research/Abstracts_Eng.pdf

ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ บาย