ขอบเขตและมาตรฐานครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ครูผู้สอนต้องมีการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ความสามารถ หรือที่เรียกว่า พัฒนาตนเอง
ครูผู้สอนทุกคนมีภารกิจในการสอนให้ความรู้ให้แก่ผู้เรียน  ให้รู้จักคิด วิเคราะห์เขียน  มีประสบการณ์ มีกระบวนการในการทำงาน  ตลอดจนมีคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
นอกจากนี้ครูผู้สอนต้องมีการพัฒนาทั้งด้านความรู้  ความสามารถ  หรือที่เรียกว่า  พัฒนาตนเอง
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  มีขอบข่ายและมาตรฐานครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ดังนี้

ขอบข่ายสาระที่ 1 ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

มาตรฐานที่ 1  มีความเข้าใจธรรมชาติและองค์ประกอบทางภาษา(Linguistic Competence)
มาตรฐานที่  2  มีความสามารถในการสื่อสาร (Communicative Competence)

ขอบข่ายสาระที่ 2  ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด  ทฤษฎี  วิธีสอนภาษาต่างประเทศ  และกลยุทธ์การเรียนรู้
มาตรฐานที่ 4  มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา

ขอบข่ายสาระที่ 3  การพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ

มาตรฐานที่ 5  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษจึงมีมาตรฐานเหล่านี้  ซึ่งในคราวต่อไปจะบันทึกเกี่ยวกับรายละเอียดในแต่ละมาตรฐาน  ซึ่งขณะนี้มีการเตรียมการกันบ้างแล้ว  นอกจากการจัดการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานแล้ว  ยังเป็นการพัฒนาตนเองของเพื่อนครูไปด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาจัดการความรู้

คำสำคัญ (Tags)#knowledge#management#development#teacher#dearenglishteacher#englishkm

หมายเลขบันทึก: 41094, เขียน: 27 Jul 2006 @ 11:27 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 22:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)