ครูบาสุทธินันท์

การจัดการความรู้วิถีแห่งการปลดทุกข์
          การจัดการความรู้ของครูบาสุทธินันท์   ปรัชญพฤทธิ์           ครูภูมิปัญญาไทยหรือที่ยกย่องกันว่าปราชญ์ชาวบ้าน มีหลากหลายตามความถนัดและการปฏิบัติของแต่ละคนซึ่งมีองค์ความรู้ที่มีการหล่อหลอม ซึมซับ บ่มเพาะ ค้นคว้า ทดลองโดยใช้วิถีชีวิตของตนเองเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ เพื่อทดสอบความถูกผิดแล้วคิดสรรกลั่นกรองสิ่งที่มีคุณค่าแก่ชีวิต แก่แผ่นดิน ถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้สืบสานทั้งที่เป็นมรดกและทั้งที่เป็นสมบัติทางปัญญา ดังนั้นประสบการณ์ความคิดและวิถีการดำรงชีวิตของครูภูมิปัญญาไทยแต่ละท่านล้วนเป็นขุนทรัพย์ทางปัญญาที่สำคัญของแผ่นดิน
         ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ ผู้ซึ่งเรียกตนเองว่า
" คนนอกระบบ " เป็นหนึ่งในจอมยุทธ์ปราชญ์ชาวบ้านพหุภาคีอีสาน เป็นชาวอำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นผู้ดำเนินชีวิตตามประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและคำสอนทางพระพุทธศาสนา  เป็นบุคคลที่เรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัว     แล้วนำมาทดลองทำ  ลองผิดลองถูก  จนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่แก่ผู้อื่นได้           การนำความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดจากบุคคล  แล้วนำมาจัดประสบการณ์หรือนำไปใช้  มีการจัดหาความรู้ใหม่  นำไปพัฒนาแล้วเผยแพร่สู่เครือข่าย  ซึ่งเรียกว่า  การจัดการความรู้   ในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นมานานแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัว  ไม่ว่าจะในท้องถิ่นต่าง ๆ ก็มีกระบวนการจัดการความรู้กันอย่างน่าสนใจ  การจัดการความรู้ของครูบาสุทธินันท์  ปรัชญพฤทธิ์นั้น  เป็นการจัดการความรู้แบบฐานการเรียนรู้บูรณาการ  ผู้ที่เข้าไปเรียนรู้  จะได้ลงมือปฏิบัติจริง  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  เพื่อจะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาและนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับท้องถิ่นของตนเอง  หรือสถานศึกษาต่าง ๆ   การจัดการความรู้จึงนำไปสู่การผลักจิตสำนึกใหม่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเอง และ นำไปสู่การมีเมล็ดพันธุ์แห่งความดี ไปสู่การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน ที่นับได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์ร่วมกันได้      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุรัตน์ชัย พรมเท้าความเห็น (2)

ปิยะวุฒิ พรมประดิษฐ
IP: xxx.26.114.226
เขียนเมื่อ 

 สวัสดีครับ  คุณสุรัตน์ชัย  ที่นับถือ

      ผมเห็นด้วยกับคุณอย่างยิ่ง  ท่านเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในแผ่นดินอีสาน  ผมเองพยายามติดตามและแอบพักลักจำแนวคิดและแนวทางของท่านไปใช้ทั้งกับการจัดการตัวเองและการจัดการศึกษาอยู่เสมอครับ

ไพบูลย์ กองสี
IP: xxx.128.241.70
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง