สุรัตน์ชัย

ครู
เพชรบูรณ์
Usernamesurutchai
สมาชิกเลขที่4982
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

จบประถมศึกษาที่ที่ 4 จากโรงเรียนบ้านเนินสว่าง จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนอุดมวิทยา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จากโรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริญญาตรี จากราชภัฎนครสวรรค์ สาขา คณิตศาสตร์   และจบการศึกษามหาบัญฑิต ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร  สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา กำลังศึกษา ปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

2546 รับราชการครูที่โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม อ.สามง่าม จ.พิจิตร
2549 รับราชการครูที่โรงเรียนเพชรละครวิทยา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ปัจจุบัน ทำงานปฏิบัติการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนหนองไผ่ อ.หนองไผ่
จ.เพชรบูรณ์ และเป็นอาจารย์พิเศษสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รายวิชา สารสนเทศเพื่อการบริหารภาครัฐ  และ สถิติเพื่อการวิจัย