กรมส่งเสริมการเกษตรกับงานมหกรรม KM สู่ LO ภาคราชการ


โดยเฉพาะในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ต้องบอกว่า ได้ผลเกินคาด ประสบความสำเร็จเกินกว่าที่คาดหวัง ...

             เมื่อวานนี้ (21 กค.49)   กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีโอกาสเป็นตัวแทนภาคราชการ ในการนำเสนอประสบการณ์การจัดการความรู้ในงานมหกรรม KM  ราชการไทย ก้าวไกลสู้ LO  ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งงานนี้ มีเจ้าภาพร่วมจัด 3 หน่วยงาน คือ กพร. สถาบันเพิ่มผลผลิต และ สคส.

              สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดก็เพื่อเป็นเวที ให้ภาคีภาคราชการทั่วประเทศ ทั้งหน่วยงานที่ดำเนินการจัดการความรู้มาบ้างแล้ว และหน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  โดย สคส. คาดหวังว่า เวทีนี้จะเป็นการวางรากฐานและรูปแบบการจัดการความรู้ให้แก่หน่วยราชการ เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยราชการ  และส่งเสริม สนับสนุนให้ การพัฒนาส่วนราชการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ในงานนี้มีหน่วยราชการต่างๆ จากทั่วประเทศเข้าร่วมงานประมาณ 227 หน่วยงาน  จำนวนกว่า 700 คน

             โดยในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องประชุม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ห้อง และมีนิทรรศการการดำเนินงานจัดการความรู้ ของหน่วยงานต่างๆ ที่ทำจริง    โดยสรุปกระบวนการจัดเวที  ดังนี้

        ภาคเช้า   

  • หลังจากลงทะเบียนแล้ว เป็นการประชุมรวมในห้องประชุมใหญ่  ซึ่งมีท่าน อ. ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด เป็นผู้ดำเนินรายการ  โดยในช่วงนี้  เป็นการนำเสนอให้เห็นภาพรวม ภาพใหญ่ของการจัดการความรู้  เป็นการบอกที่มาที่ไป  นโยบายต่างๆ  เป็นกระบวนการในภาพใหญ่ ก่อนที่จะซูมให้เล็กลง จนตกผลึกในช่วงบ่าย  ในหัวข้อ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบราชการไทย  ซึ่งมีวิทยากรมานำเสนอ 3 ท่านคือ  ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ กพร.  ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผอ.สถาบันเพิ่มผลผลิต  และ ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช  ซึ่งรายละเอียดเนื้อหาสาระในช่วงนี้ ใน Blog  Km on the way  ได้เล่าไว้อย่างละเอียดแล้ว  สนใจ (คลิก) อ่านได้เลยค่ะ...

          Km-2106062Km-2106061

          คุณหมอวิจารณ์ พานิช        ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด

  • ต่อจากนั้น เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากคนทำจริง  โดยแบ่งเป็นห้องย่อย 3 ห้อง โดยมีจุดเน้น 3  ด้าน  ดังนี้

           ห้อง A        KM กับการพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วม  (Share Vision)     ของ กรมส่งเสริมการเกษตร   โดยมีผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร นำเสนอ 3 ท่าน ได้แก่ คุณสำราญ สารารรณ์  คุณจำลอง  พุฒซ้อน และคุณธัญชนก  เหล่าโนนคร้อ

                 Km-21060619Km-21060620 

          คุณสำราญ สรารบรรณ์ คุณจำลอง พุฒซ้อน และคุณธัญชนก เหล่าโนนคร้อ  ทีมวิทยากรกรมส่งเสริมการเกษตร

           ห้อง B      KM  กับกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process)   ผู้นำเสนอคือ กรมอนามัย กรมชลประทาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

           ห้อง C     KM กับการพัฒนาบุคลากร (HRD)  ผู้นำเสนอ คือ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

       สำหรับในภาคบ่าย 

  • เป็นการแลกเปลี่ยนในห้องย่อย 3 ห้อง ในหัวข้อเดิม  โดยห้อง A   เป็นการนำเสนอของ เกษตรจังหวัดชุมพร  ห้อง B  เป็นการนำเสนอในเรื่องคลังความรู้ ของ กรมอนามัย กรมชลประทาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน    และห้อง C เป็นการนำเสนอ ของ กรมราชทัณฑ์ และกรมศุลกากร   
  • ต่อจากนั้น  เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมใหญ่  อ.ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด  สรุปภาพการประชุมทั้งหมด และนำเสนอเรื่อง  KM สู่ LO  ด้วย KM Inside  ซึ่งอาจารย์ได้สกัด และตกผลึก ภาพของการจัดการความรู้ ให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในหลายๆ ประเด็น ถึงแม้ว่าจะทำ KM มาแล้ว บางประเด็นผู้ที่ทำก็ยังไม่ลึกซึ้งพอ ทำไป เรียนรู้ไป ยิ่งทำ ยิ่งรู้ ยิ่งเข้าใจ..... 
  • ปิดท้าย  ด้วยคุณหมอวิจารณ์ พานิช  กล่าวปิดว่า....

          - การจัดการความรู้ เน้นที่ความรู้เล็กๆ ความรู้จากการปฏิบัติ อยู่ในความสำเร็จ เป็นความสำเร็จหน้างาน ขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์ขององค์กร เอาความสำเร็จที่หัวหน้าอยากจะเห็นเล็กๆ มา ลปรร.กัน โดยการทำ Story Telling  เล่าโดยวิธีการ Story Telling   คนอื่นก็ฟังด้วย Deep Listening ฟังด้วยควมชื่นชมยินดี สร้างบรรยากาศการ Appreciate Inquiry   คนเล่าเล่าประสบการณ์ Tacit Knowledge  ได้ลึก  คนฟังกระตุ้นคนพูด ด้วยการฟังจากใจถึงใจ แล้วจดทั้งเรื่องเล่า และความรู้ ในเรื่องเล่า มีความรู้เป็นร้อยเป็นพัน ต้อง Capture Knowledge  และมีสถานการณ์อยู่ในนั้นด้วย เวลาเอาไปใช้ต้งปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ บริบทของเรา  ใช้ยุทธศาสตร์เคล็ดลับ มนุษย์ทุกคน บ้ายอ  เล่าแล้วเพื่อนชื่นชม จะไม่อยากเล่าได้อย่างไร เล่าแล้วทุกคนมีความสุข  เอาไปต่อยอด นำไปปรับใช้ 

              - จุดสำคัญ วิธีการจัดการความรู้ เน้นเอาความสำเร็จมาเล่า อย่าเอาปัญหามาก่อน  ถ้าทุกคนเปิดใจแล้ว เอาปัญหาไม่เป็นไร  จุดสำคัญ คือ การเปิดคน เปิดองค์กร  เปิดคนมี 4 อย่าง

               1. เปิดใจ       มีใจอยากจะทำ

               2. เปิดปาก   เล่าเรื่องความสำเร็จเล็กๆ

               3. เปิดหู       Deep Listening  ฟังแล้วทำตาเป็นประกายด้วย

               4. เปิดตา     มองให้กว้าง ยอมรับ ใช้เทคนิค Dialoug  สนทนา ไม่ใช่ Discussion  

          - วันนี้ ถ้าท่านบอกว่า เข้าใจแล้ว ท่านผิดแน่ๆ  ไม่มีทาง  จะเข้าใจลึกจริงๆ ต่อเมื่อท่านทำ  KM เป็นเรื่องทางจิตวิญญาณ เป็นมิติที่ลงลึก ทางจิตวิญญาณ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคน  นี่คือสภาพที่ทำให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมที่ใช้ความรู้เป็นฐาน ลงลึกในระบบจิตวิญญาณของมนุษย์  ลปรร.ความเป็นมนุษย์ต่อมนุษย์ ไม่ใช่จิตที่หยาบ เป็นจิตที่ละเอียด มีความสัมพันธ์ต่อกันที่ดี 

          - งานนี้ การ Design การ ลปรร.  สคส.รับมา  ซึ่ง สคส.มีคนอยู่ทั้งหมด 11 คน

          - การจัดการความรู้ ใช้ F& F อย่างเดียวไม่พอ  ต้องมี Blog   เรามี Blog GotoKnow.org.  จะเห็นนักจัดการความรู้ มา ลปรร.กัน อย่างไม่น่าเชื่อ  Blog เป็นเครื่องมือ ฝึกตัวเอง ปล่อยความรู้ด้วยใจ คนทำ คิอ ดร.จันทวรรณ และ ดร.ธวัชชัย  เหมื่อน Sanook.com  แต่มีความรู้เป็นเรื่องเป็นราว........

             Km-2106066Km-21060613

                           บรรยากาศบริเวณงานนิทรรศการ

            Km-21060618Km-21060614

              คุณอรวรรณ คงอภิรักษ์   คุณพิชฎา อารยานุกรักษ์  อธิบายกระบวนการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร

             Km-21060610Km-2106068

        คุณธุวนันท์ พานิชโยทัย อธิบายแก่ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการของกรมส่งเสริมการเกษตร

              Km-2106069 Km-2106067

           Km-21060615 Km-21060617Km-21060616

               นิทรรศการการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร

                                        Km-2106064 

      ทีมงาน KM กรมส่งเสริมการเกษตร  และ สนง.เกษตรจังหวัดชุมพร  

                                                                                          

             วันนี้...ขอเล่าให้เห็นภาพรวมของการจัดงานก่อนนะค่ะ   ในตอนต่อไป ถ้ามีโอกาสจะได้นำเนื้อหาสาระของการเข้าร่วม ลปรร. ในห้องย่อย  และในช่วง KM Inside ของ อ.ดร.ประพนธ์ มาเล่าต่อค่ะ ... 

             สำหรับผลของการเข้าร่วมงานในครั้งนี้....โดยเฉพาะในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร  ต้องบอกว่า ได้ผลเกินคาด  ประสบความสำเร็จเกินกว่าที่คาดหวัง ... ทั้งในแง่ของการได้มีโอกาสนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ของกรมฯ ที่ได้การปฏิบัติจริงมาเล่าให้ฟัง  และการจัดนิทรรศการ ที่ได้รับความสนใจมาก มีผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้  และสอบถามถึงวิธีการปฏิบัติ ว่าทำอย่างไร อย่างเจาะลึก ทุกขั้นตอน ตลอดเวลา ทำให้ เจ้าหน้าที่เรา 2 ท่านที่ประจำบูธ  คือ คุณพิชฎา และคุณอรวรรณ  ต้องรับศึกหนัก  อธิบายตลอดเวลา  แต่ก็ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย   นี่แหละค่ะ.. KM ทำแล้วได้สุข...  นอกจากนี้ยังทำให้กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นที่รู้จัก  และเป็นที่สนใจ ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ มากขึ้น มีหลายหน่วยงานสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการจัดการความรู้ด้วย....                                

                                  

           บันทึกมา ลปรร.

           นันทา ติงสมบัติยุทธ์

            22 กค.49      

หมายเลขบันทึก: 40277เขียนเมื่อ 22 กรกฎาคม 2006 14:11 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 15:25 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (3)

บันทึกได้ละเอียดยอดเยี่ยมมาก ๆ เลยครับ

ถ้ามีสิ่งดี ๆ แบบนี้อีก อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับ

ขอบคุณคุณปภังกร ที่เข้ามา ลปรร.  ค่ะ.. และอย่าลืมติดตามต่อไปนะค่ะ

  • ขอบพระคุณมากครับ บันทึกได้ละเอียดดีมากครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี