ห่วงใยสำหรับคนที่มีคนใกล้ตัวสูบบุหรี่เพราะว่าคนที่ได้รับควันบุหรี่ติดต่อกันเป็นเวลา 1 ชั่วโมงจากคนรอบข้างจะเป็นอันตรายเท่ากับคนที่สูบบุหรี่  15 มวน