ตามที่ศาสตราจารย์สุธิวงศ์  พงศ์ไพบูลย์ ได้แจ้งให้นักวิจัยเข้าร่วมประชุม              ในโครงการวิจัยเรื่อง ฐานเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรม ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2549 เวลา 13.00 น. ณ ห้องศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นั้น     เวลาดังกล่าวศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ติดภารกิจจึงขอเลื่อนการประชุมเป็นเวลา 13.00 น. ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2549 ณ ห้องศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี